Kamuta riksichinapak arinishka

Kamuta riksichinapak arinishka

Kay kawsaypura Ishkay Shimi Yachay, Runayachay shinallatak Kawsaypura yachaypak (REIB) kamu wakichina ukuka, Ecuador llaktapi tiyak FLACSO sumak yachana wasiwanka Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Universidad Politécnica Salesiana (UPS), Universidad de Cuenca (U de Cuenca), Universidad Andina Simón Bolívar (UASB-E) Ecuador llaktapi llanka, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Ecuador llaktapi llankak Sumak Yachana Wasikuna, Abya Yala kamu killkak wasi, shinallatak Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) tantanakuypashmi makipurashpa llankayta 30 puncha kulla killa 2020 watapi yuyaypaktarishka killkata katishpa llankakunkuna.

Kay llankaywanka kamuta, yachay tukuchina kamuta, yuyay rimarishkata, kamupi yuyay karashkata, killka millkata, shinallatak nakashpaka kikin rurashka mushuk yuyay killkatapash (shutita uraman rikuy) Kamu Wakichina ukuman chayachinapak mashkakun, kay tantachishka kamukunamanka tukuy arinishka nakashpaka killkarishka ayllukunami chani illaklla yanka paktariy ushan, kay wakichina ukumanka www.repositoriointerculturalidad.ec llikata yaykuy; shinallatak kamuta charinapakka kamu rurak runa arinishkatami charina kan.

    Kay riksichishka pakta kachunka, kamachi rurakmi kutin kutinpash arininka, kay Kawsaypura Ishkay Shimi Yachay, Runayachay shinallatak Kawsaypura yachay (REIB) Kamu Wakichina ukupi churashka yuyay/kamu/yachay tukuchina kamu/willashka yuyaypash tukuykunapak kachun. Kikin yuyaysapa munaywan arinishkata riksichinkapakka katipi churashka killkata arinin.