Llaktapak kawsaypura ishkay shimi yachayta, runayachayta shinallatak kawsaypura yachaypak kamukunata wakichina uku

 

Wakichina Uku

¿Imatatak rikuchinchik?

Kay llaktapak kawsaypura ishkay shimi yachayta, runayachayta shinallatak kawsaypura yachaypak kamukunata wakichina uku llikapankaka yankalla tukuy ayllukuna yaykunapakmi. 2020 watami Ecuador llaktapi kawsaypura ishkayshimi yachay (EIB), Runayachay shinallatak Kawsaypura yachaypi rurashka kamukunata kutincharinapak, allichinapak shinallatak willachinapakpash wiñachishkami. Kaypi churashka kamukunataka Sumak yachana wasikunamanta, runakunapak kamuwasimantami tantachishkanchik, wakin kamukunaka kunkarishka chinkarinakllami kashka karka. Kay hillayka mushuk yuyay taripakkunapak, yachachikkunapak, llaktapi yachayta pushakkunapak shinallatak, Ecuador llaktapak ishkay shimi rimak ayllukunapakapashmi kanka.

Ashtawan rikuna

Kamu wakichinata riksichina

¿Imata rurakunchik?

Tukuyshina wakichishka kamukunata charishpa katinapakmi riksichin, shutichin, arinichinpash, kay kamukunata llaktayukkuna, yachakkuna, yachachikkunapash llikaman kutinyachishkata mashkashpa hawalla hapinapakmi churashka kan.

Ashtawan rikuna

¿Pipaktak llankanchik?

Mamallaktapak Kawsaypura Ishkay Shimi Yachay, Runayachay shinallatak Kawsaypura yachaypash kamu wakichinapi mushuk yuyay mashkakkuna, yachachikkuna, llaktapi yachayta pushakkuna, Ecuador llakta runa ayllukuna, llaktayukkunapash yakuchunmi rurashka kan.

 

Ashtawan rikuna

¿kamu wakichinaman imashina paktay?

Ñukanchik kamu wakichiyna ukuka kimsa tantarikuna yanapashami: Mamallaktapak Kawsaypura Ishkay Shimi Yachay, Runayachay, Kawsaypura Yachay. Tantarikunaka yuyaykunapi rakishkami mashkay hawalla paktarichun. Ashtawan riksinapak willayta kaypi urichiy.

 

Shuyukuyurikta rikuy

Tesauro

Tesauro hillayka shimi sapikunata rikuranapakmi. Kay ñukanchikpak wakichina ukupika tesauro hillayka kimsa wankuripi rakishkami (Yachay Kawsaypuray, Ishkay shimi kawsaypura yachay, Runa yachay), 34 tantachishka kamukunata wayunkashpa rakishkami, shuk paktana shimiwan tantachishpa churashka. Kaypi yaykunapakka wakichina wasi ukupi tiyashkata mashkanapak, killkarinapakpashmi yanapan.

 

Uriyachiy